Ubezpieczenia OC

Szanowna Pani Mecenas
Szanowny Panie Mecenasie


I

1. Uprzejmie informuję, że Naczelna Rada Adwokacka oraz STU Ergo Hestia S.A. ustaliły warunki nowej umowy generalnej w zakresie programu ubezpieczeniowego dotyczącego obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, jak i ubezpieczeń dobrowolnych, dla adwokatów na lata 2022-2025.
Nowa propozycja obejmuje wyższe sumy gwarancyjne przy zachowaniu dotychczasowych poziomów składek w dwóch podstawowych wariantach (dotychczasowe warianty sumy gwarancyjnej EUR 50.000 i 100.000 to teraz odpowiednio EUR 100.000 i EUR 150.000), korzystniejsze poziomy składek i wyższe sumy gwarancyjne dla limitów sum gwarancyjnych powyżej EUR 150.000.
Ponadto dotychczasowa oferta ubezpieczeń dobrowolnych dostępnych dla adwokatów została rozszerzona o nowe produkty ubezpieczeniowe: ubezpieczenie ochrony prawnej i odpowiedzialności karnej lub karnej skarbowej adwokata, ubezpieczenie odpowiedzialności wynikającej z pełnienia funkcji w organach spółki kapitałowej dla osób sprawujących funkcje w zarządach lub radach nadzorczych w ramach wykonywania czynności zawodowych – będą dostępne od 01.03.2022 r.
W ramach składki podstawowej ubezpieczenie obejmuje czynności adwokata jako mediatora i kuratora do sumy gwarancyjnej 100.000 złotych (podwyższenie tej sumy gwarancyjnej jest możliwe za zapłatą dodatkowej składki).

 

2. Zwracam Państwa uwagę, że w ramach nowego programu ubezpieczenia zmianie ulega forma płatności – za nowe okresy ubezpieczenia rozpoczynające się od 1 stycznia 2022 r. składka będzie płatna jednorazowo przy zawarciu umowy ubezpieczenia w określonym terminie (po złożeniu deklaracji w ORA lub zaakceptowaniu wniosku w systemie IT), a dokonanie tej płatności jest warunkiem koniecznym do potwierdzenia zawarcia umowy na wskazanych we wniosku warunkach.

Płatności ratalne będą możliwe wyłącznie za zgodą poszczególnych Okręgowych Rad Adwokackich.


3. Poniżej przedstawiamy ustalone na następne okresy od stycznia 2022 roku wysokości sum ubezpieczenia i składek w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla adwokatów.


  SUMA GWARANCYJNA SUMA DODATKOWA*

Łączna składka

roczna

I wariant

było 50.000 EUR

jest 100.000 EUR

brak

było 120 zł

jest 120 zł

II wariant

 było 100.000 EUR

jest 150.000 EUR

wariant wybierany domyślnie,

chyba że ubezpieczony złozy deklarację

wyboru innego wariantu


 250.000 EUR

było 300 zł

jest 280 zł 

III wariant

 było 150.000 EUR

jest 200.000 EUR

250.000 EUR

było 840 zł

jest 618 zł 

IV wariant

 było 200.000 EUR

jest 250.000 EUR

250.000 EUR

było 1.056 zł

jest 774 zł 

V wariant

 było 250.000 EUR

jest 300.000 EUR

250.000 EUR

było 1.476 zł

jest 1.074 zł 

VI wariant

było 300.000 EUR

jest 350.000 EUR

250.000 EUR

było 1.932 zł

jest 1.410 zł 

VII wariant

było 400.000 EUR

jest 450.000 EUR

250.000 EUR

było 2.400 zł

jest 1.746 zł

VIII wariant

było 500.000 EUR

jest 550.000 EUR

250.000 EUR

było 2.640 zł

jest 1.914 zł 

IX wariant

 było 1.000.000 EUR

jest 1.500.000 EUR

250.000 EUR

było 3.084 zł

jest 2.238 zł 

X wariant

 było 1.500.000 EUR

jest 2.000.000 EUR

250.000 EUR

było 3.912 zł

jest 2.826 zł 

XI wariant

było 2.000.000 EUR

jest 2.500.000 EUR

250.000 EUR

było 4.872 zł

jest 3.522 zł 


Ważne*: suma gwarancyjna ubezpieczenia dodatkowego wynosi równowartość w złotych polskich kwotyEUR 250.000 na każdego Ubezpieczonego na wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia oraz EUR 7.000.000 na wszystkich Ubezpieczonych łącznie i wszystkie zdarzenia ubezpieczeniowe w danym rocznym okresie ubezpieczenia; sumy podlegają przeliczeniu według średniego kursu euro obowiązującego w Narodowym Banku Polskim w pierwszym dniu danego rocznego okresu ubezpieczenia;


II.
1. Informuję, że od dnia 17.12.2021 r., adwokaci nie mający zaległości w płatnościach składek, będą mieli możliwość zalogowania się na platformie IT pod adresem https://www.adwokat.marsh-zawodowe.pl/ i zadeklarowania sumy ubezpieczenia na kolejny roczny okres ubezpieczenia zaczynający się z dniem 01.01.2022 r. Alternatywną możliwością zadeklarowania sumy ubezpieczenia na rok 2022 jest uzupełnienie papierowej deklaracji „zmiany sumy ubezpieczenia” za pośrednictwem Państwa ORA lubpoprzez bezpośredni kontakt na adres e-mail: nra.kontakt@marshservices.com.

 

2. Jeśli adwokat, który nie ma zaległości w zapłacie składek nie zaloguje się w systemie do dnia 22.12.2021 r. i nie zadeklaruje nowej sumy ubezpieczenia na rok 2022 polisa zostanie wznowiona automatycznie w wariancie, z jakiego korzystał dotychczas (czyli w wariancie dotychczasowym z sumą ubezpieczenia powiększoną jak w powyższej tabeli). Wznowienie rodzi obowiązek uregulowania jednorazowo składki za rok 2022 (bądź jej ratalnej zapłaty po uzyskaniu zgody Okręgowej Rady Adwokackiej w terminach przez nią ustalonych).
Jednocześnie informujemy, że każdy z ubezpieczonych ma możliwość w okresie roku kalendarzowego (równy z rokiem ubezpieczeniowym) dokonać zmiany wariantu ubezpieczenia (w przypadku wyższej sumy gwarancyjnej po uprzedniej wpłacie należnej składki, o ile nie zalega z wcześniejszą płatnością) ze skutkiem od dnia zaksięgowania składki na koncie ORA.


3. Zwracam uwagę i uprzejmie przypominam o konieczności uregulowania składki w przypadku adwokatów, na których koncie widnieje zaległość w płatności za dotychczasowe ubezpieczenie – proszę o pilne uregulowanie zaległych należności, ponieważ istnienie zaległości w płatnościach składek skutkuje brakiem możliwości skorzystania z wyższych niż minimalna suma gwarancyjna (suma gwarancyjna 100.000 EUR – składka roczna 120 złotych) oraz możliwości automatycznego wznowienia polisy na warunkach opisanych wyżej w pkt 2.


Przypominam również, że niespełnienie obowiązku zawarcia przez adwokata umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych, a także brak płatności składki z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi naruszenie zasad etyki zawodowej, a więc przewinienie dyscyplinarne (art. 80 w zw. z art. 8a ustawy – Prawo o adwokaturze).


III.
W przypadku pojawienia się dodatkowych pytań dotyczących logowania do systemu prosimy o kontakt z właściwą Izbą Adwokacką.


Informacje można również uzyskać bezpośrednio w Marsh Services Sp. z o.o. pod numerem telefonu:
- infolinia czynna od pon. do pt. od 8:00 do 16:00; +48 22 456 41 93;
- ewentualnie kontakt na adres e-mail – nra.kontakt@marshservices.com


Niniejszy dokument ma charakter informacyjny. Program ubezpieczeniowy reguluje Umowa Generalna i mające do niej zastosowanie załączniki.


Z poważaniem,
adw. Przemysław Rosati
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Wydarzenia
ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2024