Aktualności

Uchwała nadzwyczajnego posiedzenia ORA w Bydgoszczy [27.06.2017]

27.06.2017


W trakcie wczorajszego nadzwyczajnego posiedzenia ORA w Bydgoszczy podjęto uchwałę w przedmiocie zapewnienia realnych gwarancji praw osób zatrzymanych. Treść uchwały publikujemy poniżej. W posiedzeniu wziął udział Rzecznik Praw Obywatelskich, dr Adam Bodnar.

 

 

 

Uchwała Nr 1/06/17

Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.

z dnia 27 czerwca 2017 r.

 

 

 

Obecni:

1. adw. Justyna Mazur - Dziekan ORA

2. adw. Jarosław Wyrębski - Wicedziekan ORA

3. adw. Mariola Lehmann - Sekretarz ORA

4. adw. Daniel Lakner - Z-ca Sekretarza ORA

5. adw. Grzegorz Hawryłkiewicz

6. adw. Michał Bukowiński

7. adw. Karolina Korkowska-Krokos

oraz

8. adw. Beata Lorkowska - Z-ca członka ORA

 

Na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2017r. ORA w Bydgoszczy, w składzie j.w., w obecności biorącego udział w posiedzeniu na zaproszenie ORA w Bydgoszczy - Rzecznika Praw Obywatelskich - dr Adama Bodnara, podjęta została uchwała

 

w przedmiocie zapewnienia realnych gwarancji praw osób zatrzymanych

 

o następującej treści:

 

            Przypominając, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o Adwokaturze, do zadań Adwokatury należy współdziałanie w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa, z najwyższym zaniepokojeniem obserwujemy ujawniane publicznie przypadki naruszania podstawowych praw i gwarancji osób zatrzymanych. Podkreślić pragniemy, iż z chwilą zatrzymania organy działające w imieniu Państwa są odpowiedzialne za życie i zdrowie osoby pozbawionej wolności, a jednocześnie przyjmują na siebie obowiązek zapewnienia realnych możliwości podjęcia obrony swych praw, w tym w szczególności obowiązane są umożliwić skorzystanie z pomocy obrońcy.

 

            Ujawnione w ostatnim czasie przypadki brutalnego naruszania podstawowych praw  przysługujących osobom zatrzymanym dowodzą pilnej potrzeby podjęcia działań mających na celu pełne wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48/UE z dnia 22 października 2013r.  w sprawie prawa dostępu do adwokata w postępowaniu karnym i w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania oraz w sprawie prawa do poinformowania osoby trzeciej o pozbawieniu wolności i prawa do porozumiewania się z osobami trzecimi i organami konsularnymi w czasie pozbawienia wolności.

 

            Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy zwraca się z apelem do wszystkich podmiotów wyposażonych w prawo inicjatywy ustawodawczej o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji przepisów, w wyniku których:

 

1. każdej osobie pozbawionej wolności od momentu jej zatrzymania przysługiwać będzie prawo do skorzystania z pomocy profesjonalnego obrońcy ustanawianego z urzędu;

2. udzielenie informacji o prawie skorzystania z pomocy obrońcy z urzędu następować będzie niezwłocznie po zatrzymaniu;

3.  oświadczenie zatrzymanego o woli skorzystania z obrońcy z urzędu lub rezygnacji z tego prawa składane będzie w obecności obrońcy, co będzie miało swoje odzwierciedlenie w sporządzonym protokole;

4.  stworzone zostaną listy obrońców z urzędu pełniących całodobowe dyżury;

5. koszty związane z udziałem obrońcy na etapie postępowania przygotowawczego do momentu zwolnienia osoby zatrzymanej lub zastosowania wobec zatrzymanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania ponosić będzie Skarb Państwa.

 

            Wyrażamy przekonanie, że zmiana przepisów w proponowanym kierunku nie tylko znacząco podniesie poziom realnej obrony praw i wolności obywatelskich, ale również przyczyni się do usprawnienia działania całego wymiaru sprawiedliwości. Podkreślić bowiem pragniemy, iż obecność obrońcy minimalizuje ryzyko naruszania praw osób zatrzymanych, a w konsekwencji bezpośrednio wpływa na ograniczenie, podnoszonych przez oskarżonych na późniejszych etapach postępowania, zarzutów wymuszenia składania określonych oświadczeń procesowych.

 

 
wstecz

ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016