Mediacje i arbitraż

Adwokaci naszej Izby oferują pomoc także w zakresie arbitrażu oraz mediacji. 


Arbitraż, czyli sprawiedliwość wymierzana przez specjalistów i praktyków

Przed sądem polubownym można rozstrzygnąć niemal każdy spór, dotyczący szeroko rozumianych spraw cywilnych, zarówno sprawy gospodarcze, dotyczące nieruchomości, spadków, podziałów majątku, pracownicze wszystkimi nimi mogą zająć się powołani przez Strony arbitrzy, funkcjonujący w strukturach Sądu Arbitrażowego przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy. Należy pamiętać, że Sąd Arbitrażowy jest niezawisły i bezstronny, jednocześnie jednak pozwala, aby o sporach rozstrzygały osoby niekoniecznie posiadające wykształcenie prawnicze, za to znające od podszewki problemy, z którymi przychodzi im się zmierzyć, specjaliści z różnych dziedzin życia i obrotu gospodarczego. To czyni go cenną alternatywa przede wszystkim dla przedsiębiorców, szukających w nim tego, co nie zawsze jest im w stanie zagwarantować wymiar sprawiedliwości w klasycznym, państwowym wydaniu spojrzenia na ich spory okiem praktyka, osoby znającej realia prowadzenia działalności i danej branży. Powierzenie arbitrom rozstrzygnięcia sporu następuje bowiem w pierwszej kolejności z uwagi na ich specjalistyczną wiedzę.


Mediacja – porozumienie zamiast rozstrzygnięcia

Z wykorzystaniem struktur sądu prowadzone są także postępowania mediacyjne. W przeciwieństwie do arbitrażu nie ma ona na celu władczego rozstrzygania o racjach stron, lecz pomoc w wypracowaniu przez nie kompromisu, zgodnie z zasadą „nikt nie przegrywa”. Jest ona tańsza od sądownictwa polubownego i jeżeli konflikt znajduje się jeszcze w fazie, w której strony są skłonne rozmawiać, widząc pole do porozumienia godna polecenia. Sąd Arbitrażowy przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy prowadzi listę stałych mediatorów, z których pomocy przy rozwiązywaniu konfliktu korzystać mogą wszyscy zainteresowani, którzy przed skierowaniem sprawy do wiążącego rozstrzygnięcia (czy to przez sąd polubowny, czy to powszechny), albo nawet w trakcie prowadzonego sporu chcą wykorzystać możliwości poszukiwania wzajemnych ustępstw z korzyścią dla obu zwaśnionych stron. Na wniosek stron ugodzie może być nadana przez Sąd Arbitrażowy forma wyroku.ORA Izba Adwokacka w Bydgoszczy ©2016